What is family violence - in Karen2

Read about the What is family violence in English

ဟံၣ်ဖိဃိဖိတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးစံးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်

ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးပၣ်ဃုာ်ဝဲ:

 • နီၢ်ခိတၢ်မၤဆူးမၤဆါ
 • တၢ်မံဃုာ်တၢ်မၤဆူးမၤဆါ
 • တၢ်ဆိကမိၣ်ဆိကမးဒီးသးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်မၤဆူးမၤဆါ
 • တၢ်စံးတၢ်ကတိၤတၢ်မၤဆူးမၤဆါ
 • မၤပျံၤမၤဖုးနၤမ့တမ့ၢ်ပှၤဂၤလၢတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး
 • တၢ်ဟးလၢတၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိးအပူၤ
 • ပၢနကျိၣ်နစ့
 • မၤဆူးမၤဆါဆၣ်ဖိကီၢ်ဖီ
 • မၤဟးဂီၤနတၢ်ဖိတၢ်လံၤဒီးတၢ်လၢဘၣ်ထွဲဒီးနၤသ့ၣ်တဖၣ်
 • တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီးတၢ်ပာ်သးတခါဂ့ၤတခါဂ့ၤလၢမၤပျံၤမၤဖုးနၤ
 • ထုးဖးကွံာ်သးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ, တံၤသကိးတဖၣ်ဒီးပှၤတဝၢတၢ်ဘၣ်ထွဲ
 • မၤပျံၤမၤဖုးလၢကဆှၢဖျိးကွံာ် (ပိာ်မုၣ်လၢတအိၣ်ဒီးလီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိးအဂၢၢ်အကျၢၤ)
 • တပျဲဖီၣ်အီၤနီၢ်ကစၢ်အလံာ်ဒ်အမ့ၢ်လံာ်ခီကီၢ်
 • မၤထီဒါဝဲနဖိသ့ၣ်တဖၣ်ခီဖျိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤလၢဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤလၢထးအသိး
 • မၤပျံၤမၤဖုးလၢကထုးထီၣ်ကွံာ်နဖိသ့ၣ်တဖၣ်လၢကီၢ်အီစထြ့လယါအပူၤ

လၢဘံၤကထိရံယါတၢ်သိၣ်တၢ်သီဖီလာ် ‘ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး’ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤခီဖျိပှၤတဂၤဂ့ၤတဂၤဂ့ၤလၢနရ့ဒီးအီၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပၣ်ဃုာ်ဝဲဒီးပှၤလၢနအိၣ်ဃုာ်ဒီးအီၤခဲအံၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ်ပှၤလၢနအိၣ်ဃုာ်ဒီးအီၤလၢအပူၤကွံာ်တဂၤမ့ၢ်ဂ့ၤမ့တမ့ၢ်ပှၤလၢနပာ်အီၤဒ်နဟံၣ်ဖိဃီဖိအသိး

ယမၤတၢ်မနုၤသ့လဲၣ်

တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

နမ့ၢ်ဘၣ်ဟးထီၣ်လၢနဟံၣ်သတူၢ်ကလာ်န့ၣ်အိၣ်နဲဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအဆိတက့ၢ်. ပှၤလၢအမၤစၢၤဝဲဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးဟံၣ်ဃီတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးန့ၣ်မၤစၢၤနၤသ့လၢတၢ်ကတဲာ်ကတီၤတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢဘၣ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်ပၣ်ဃုာ်ဝဲ;

နမ့ၢ်ဆိကမိၣ်လၢတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢဟံၣ်ပူၤကဆူၣ်ထီၣ်မ့တမ့ၢ်ဆူၣ်ထီၣ်လံန့ၣ်;

 • မ့ၢ်သ့ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢတၢ်အိၣ်သးဝဲန့ၣ်
 • လၢဟံၣ်ပူၤဃုန့ၢ်တၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအဘံၣ်ဘၢမ့တမ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢအယံၤဒီးဟံၣ်လၢကလဲၤအဂီၢ်
 • ဘိၣ်ထီၣ်ဒီးကတဲာ်ကတီၤတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢအရ့ဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်နီၢ်ကစၢ်လံာ်လဲၢ်, ကသံၣ်လၢအလိၣ်, ကျိၣ်စ့ဒီးလီတဲစိနီၢ်ဂံၢ်လၢအရ့ဒိၣ်
 • ပာ်တီၢ်နလံာ်အဒိလၢအရ့ဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒီးပှၤလၢနနာ်န့ၢ်သ့တဂၤဂၤ
 • ရဲၣ်ကျဲၤဆိပာ်တၢ်လီၢ်လၢနကလဲၤ
 • တဲဘၣ်ပှၤလၢနဃၢၤဘၣ်ဃးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးလၢနဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးမၢအဝဲသ့ၣ်လၢကကိးပၢၤကီၢ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်နၢ်ဟူတၢ်သီၣ်တထြုးလၢနဟံၣ်
 • အိၣ်ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢနဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဂီၢ်ပၣ်ဃုာ်ဝဲဒၣ်ဒီးတၢ်လီၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်ကလဲၤဖဲဆၢကတီၢ်လၢမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢအဝဲသ့ၣ်ဂီၢ်မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ
 • ဖဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအိၣ်လၢနဂီၢ်တဘျီဃီကိးပၢၤကီၢ်တက့ၢ်
 • တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢမ့ၢ်အိၣ်န့ၣ်ကိး WDVCS (24/7) 1800 015 188

နမ့ၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်လၢပှၤလၢနအိၣ်ဃုာ်ဒီးအီၤတဂၤအအိၣ်န့ၣ်;

 • ဆီတလဲနလီတဲစိနီၢ်ဂံၢ်, နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးကတိၤသးတၢ်ဒီးနဖိတခီသူလီတဲစိနီၢ်ဂံၢ်အသီတက့ၢ်
 • ကွဲးနီၣ်ဃာ်လၢလံာ်ကွဲးနီၣ်တၢ်အပူၤဘၣ်ဃးတၢ်မၤဆူးမၤဆါဒီးတၢ်မၤပျံၤမၤဖုးလၢကဲထီၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်, တၢ်ဝဲအံၤကဲထီၣ်ဝဲတၢ်မၤစၢၤဖဲနမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးကိးဝဲထံကီၢ်ပဒိၣ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအခါန့ၣ်လီၤ
 • ကျဲးစၢးဆီတလဲနဲတၢ်မၤလၢနမၤတနံၤဘၣ်တနံၤသ့ၣ်တဖၣ်တက့ၢ်
 • ပာ်နသိလ့ၣ်လၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ်လၢပှၤကမျၢၢ်တၢ်လီၢ်တက့ၢ်
 • ဖဲနထံၣ်ပှၤလၢနအိၣ်ဃုာ်ဒီးအီၤတဂၤတဘျီဃီန့ၣ်လဲၤဃ့ၢ်ဆူပှၤဂီၢ်မုၢ်အကျါတက့ၢ်
 • နမ့ၢ်မၤတၢ်ဒီးတဲတၢ်ဒီးနတၢ်မၤအခိၣ်လၢကမၤစၢၤနၤလၢနကအိၣ်ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢတၢ်မၤလီၢ်တက့ၢ်

အိၣ်နဲဘံၣ်ဘံၣ်ဘၢဘၢလၢ internet/social media

 • ဆီတလဲဒီးမၤလီၤမၢ်ကွံာ် Facebook account ဒီးနဖိ accounts
 • ဆီတလဲနအံမ့ဒီးမၤဒ်တၢ်လူၤဃုနၤလၢအံမ့သုတဘၣ်တဂ့ၤ
 • ပတုာ်ကွံာ် GPS လၢနလီတဲစိပူၤဒီးလၢနဖိလီတဲစိပူၤတက့ၢ်
 • သူပှၤကမျၢၢ်ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်ဒီးနသကိးခီၣ်ဖၠူထၢၣ်ဒ်သိးပှၤလၢအိၣ်ဃုာ်ဒီးနၤတဂၤဃုနၤသုတဘၣ်တဂ့ၤ

မၤစၢၤနဖိဒ်သိးကအိၣ်ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ

 • မၤစၢၤနဖိဒ်သိးကသ့ၣ်ညါတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ်အတၢ်အိၣ်ဖျါသ့ၣ်တဖၣ်
 • သိၣ်လိနဖိလၢကဘၣ်ကိးမတဂၤမ့တမ့ၢ်လဲၤဆူဂ့ၢ်ဝီၢ်အူတၢ်လီၢ်, လၢကဘၣ်ကိး (000)ဒ်လဲၣ်ဒီးကဘၣ်တဲမနုၤလဲၣ် (ဟ့ၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအမံၤ)
 • တဲဘၣ်အဝဲသ့ၣ်အကၠိသ့ၣ်တဖၣ်မ့တမ့ၢ်ပှၤကွၢ်ထွဲဖိသၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးဘၣ်ဃးဒီးတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးအဂ့ၢ်ပၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်အိၣ်သးလီၤဆီလၢတၢ်ကမၤစၢၤဖိသၣ်အဂီၢ်ဒ်ထံကီၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢ ဟဲဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

ယကဘၣ်ဆဲးကျိးမတဂၤလဲၣ်

မၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤခဲအံၤ- ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး

နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလီတဲစိနီၢ်ဂံၢ်အိာ်အါမးလၢနကိးအီၤသ့လၢတလၢာ်ပှ့ၤလၢာ်ကလံၤမၤစၢၤတၢ်လၢတၢ်ခူသူၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲနကိးလီတဲစိဆၢကတီၢ်နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်နဃ့သ့န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်သတူၢ်ကလာ်

ပၢၤကီၢ်ဒီးတၢ်ဆါဟံၣ်သိလ့ၣ်-000

နမ့ၢ်အိၣ်ဘၣ်မ့တမ့ၢ်နမ့ၢ်သ့ၣ်ညါပှၤတဂၤဂၤလၢအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်သတူၢ်ကလာ်ခါ

ပိာ်မုၣ်ဟံၣ်ဃီတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တၢ်မၤလီၢ် Women's Domestic Violence Crisis Service (WDVCS)

လီတဲစိနီၢ်ဂံၢ်; 1800 015 188 (လၢဘံၤကထိရံယါအပူၤကိးတလၢာ်အပှ့ၤ)လၢ 24 နၢ်ရံၢ်တီၢ်ပူၤ, နွံသီလၢတနွံတီၢ်ပူၤ.

WDVCS မ့ၢ်ဝဲလီတဲစိတၢ်မၤလီၢ်ခူသူၣ်လၢဟ့ၣ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ, တၢ်မၤစၢၤဒီးတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢန့ၣ်လီၤ.

ဆဲးကျိး–တၢ်ဆဲးတၢ်လၤကလုာ်အါဒူၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးထီဒါဟံၣ်ဃီတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး - inTouch – Multicultural Centre Against Family Violence

လီတဲစိနီၢ်ဂံၢ်– 1800 755 988 (လၢဘံၤကထိရံယါပူၤတလၢာ်အပှ့ၤ)

မ့တမ့ၢ် 03 9413 6500

နၢ်ရံၢ်; ဂီၤ ၉နၢ်ရံၢ်တုၤ ဟါ ၅နၢ်ရံၢ်, မုၢ်တနံၤတုၤမုၢ်ယဲၢ်နံၤ

ဟ့ၣ်ဝဲတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီးတၢ်စံးဆၢသ့ၣ်တဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤသ့ၣ်တဖၣ်ဆူပှၤတဝၢလၢကျိာ်ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤလီၤဆီလိာ်သးသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးပိာ်ခွါတၢ်မၤလီၢ်

လီတဲစိနီၢ်ဂံၢ်– (03) 9428 2899 (မ့) 1800 065 973 (လၢဘံၤကထိရံယါပူၤတလၢာ်အပှ့ၤ) မုၢ်တနံၤတုၤမုၢ်ယဲၢ်နံၤ, ဂီၤ ၉နၢ်ရံၢ်တုၤဟါ၉နၢ်ရံၢ်

တၢ်ဘၣ်ထွဲပိာ်ခွါတၢ်မၤလီၢ်မ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢပှၤတသ့ၣ်ညါအမံၤဟ့ၣ်ဝဲလီတဲစိခူသူၣ်လၢပိာ်ခွါဂီၢ်ခီဖျိပိာ်ခွါသ့ၣ်တဖၣ်

တၢ်တဲသကိးတၢ်ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးပှၤမၤတၢ်ဖိကဲထီၣ်တၢ်မၤစၢၤသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်

ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးပှၤမၤတၢ်ဖိလၢတၢ်ခူသူၣ်ပူၤမၤစၢၤတၢ်သ့ဒ်အဖီလာ်အသိးန့ၣ်လီၤ

 • မၤစၢၤနၤလၢနကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဂီၢ်
 • မၤစၢၤနၤဒ်သိးနကဒိးန့ၢ်ထံကီၢ်ပဒိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဂီၢ်
 • ဒ်သိးမဒိးန့ၢ်တၢ်ကူစါယါဘျါ
 • ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးနၤလၢနကတဲနတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်
 • ဃုန့ၢ်ဝဲတၢ်လီၢ်ဒီးဟံၣ်ဃီလၢတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ်
 • မၤစၢၤနၤဒ်သိးနကမၤန့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢအဖိးသဲစး
 • စံၣ်ညီၣ်ပီတ့တၢ်မၤစၢၤ
 • ပှၤလၢတူၢ်ဘၣ်တၢ်မၤကမၣ်ထံကီၢ်တၢ်ဘျၢအလံာ်ပတံ
 • တၢ်မၤစၢၤနလံာ်ဘံၤစၤ (လံာ်ပျဲလၢကအိၣ်လၢကီၢ်ပူၤ)
 • တၢ်အဂၤလၢနလိၣ်ဘၣ်လၢကမၤစၢၤနၤလၢနကအိၣ်ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢဂီၢ်
 • နနီၢ်ကစၢ်မ့တမ့ၢ်နဖိသ့ၣ်တဖၣ်မ့မ့ၢ်ပှၤလၢအက့အကွဲၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢအချ့ဒီး ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤအိၣ်ဝဲမ့တမ့ၢ်တၢ်ကကျဲၤဝဲတၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်ကျဲဖဲတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပၢၤကီၢ်ဒီးစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်မၤစၢၤတၢ်သ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်

တၢ်သိၣ်တၢ်သီသ့ၣ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢကဒီသဒၢနၤလၢဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကး

 • ပၢၤကီၢ်
  • ပာ်ဝဲလၢအမ့ၢ်ဂ့ၢ်ဝီၢ်အူသ့ဝဲဖဲထံၣ်ဝဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢတၢ်လိၣ်စှၤနၢ်ရံၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံ
  • ဟံးထီၣ်ဝဲထံကီၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢလၢတၢ်ဒီသဒၢဂီၢ်သ့ဝဲ
  • ပာ်လီၤတၢ်ထီဒါတၢ်မၤကမၣ်ထံကီၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢသ့ဝဲ
  • ဟံးန့ၢ်ဝဲတၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ်ဘၣ်ဃးတၢ်မၤဆူးမၤဆါလၢအမၤသးလၢအပူၤကွံာ်တဖၣ်သ့ဝဲ
 • ပဒိၣ်ပပှၢ်စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်
  • နမၤန့ၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢလၢကဒီသဒၢနၤသ့ဝဲဖဲပဒိၣ်ပပှၢ်စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်, လၢကပာ်ဝဲပှၤ လၢမၤဆူးမၤဆါတၢ်ယံၤဒီးနၤဒီးနဟံၣ်န့ၣ်လီၤ.
  • နဃ့န့ၢ် CALD ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးပှၤမၤတၢ်ဖိသ့ဝဲ
  • လၢစံၣ်ညီၣ်ပီတ့လီၢ်နဃ့န့ၢ်ပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်သ့
 • ဟံၣ်ဖိဃီဖိစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်
  • မၤန့ၢ်တၢ်ကလုၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအိၣ်ဒီးတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢလၢနဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဂီၢ်သ့ဝဲဖဲတၢ်
  • လၢစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်လီၢ်နဃ့ဝဲပှၤကတိၤကျိာ်ထံတၢ်သ့ဝဲ
 • ပှၤလၢတူၢ်ဘၣ်တၢ်မၤကမၣ်ထံကီၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်မၤစၢၤစံၣ်ညီၣ်ကွီၢ် Victims of Crime Assistance Tribunal (VOCAT)
  • ကမၤစၢၤဝဲဘၣ်ဃးဒီးတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤလၢအရ့ဒိၣ်လၢနကမၤန့ၢ်က့ၤတၢ်လၢာ်ဘူၣ်လၢာ်စ့ၤ
 • ပီၢ်ရီသ့ၣ်တဖၣ်မၤစၢၤတၢ်သ့ဝဲလ
  • တဲပၠးဝဲနတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢဖိးသဲစးဒီးနကဘၣ်မၤန့ၢ် အီၤသ့လၢကျဲဒ်လဲၣ်သ့ဝဲအဂ့ၢ်

Languages display best in modern browsers. Languages are also available in PDF and Word.

Request more information about this topic.
[close]

For more information:

Contact us.