What is family violence - in Dinka

Read about the What is family violence in English

Tɔŋ anïïn ee kënë ŋö?

Tɔŋ anïin ee kä cït käkɛ̈ mat thïn:

 • Guöi wäi
 • Lööm mɛk piny
 • Rɛc piöu ku rɛc nhom
 • lɛ̈ɛ̈t
 • bï yï riääc ee tɔŋ wulɛ̈ kɔc kɔ̈k
 • buuth
 • wëuku pëën
 • läi baai wäi
 • paandu ku käk ku rackuat ciɛɛŋ wën bï cɔl arɛ̈ɛ̈r ee riööcic
 • yï tek thok anïïnic, mäthku ku kɔc kɔ̈k wën ŋic röt kek yïn
 • yï riääc lɔn bï yï dhuɔ̈k paandun (tënë diäär wën kën guɔ gam baai etɛ̈n/ka kënë yök rɛ̈thïdenthï)
 • bï athörku cëmën juɔɔthdu muk/bï pɛ̈n yïn
 • mïthku nyuɔ̈th kuat ciɛɛŋ tɔ̈ nhial cï lueelkɛ̈
 • Yï riääc lɔn bï mïthku nyaai pan Ɣɔthtraliɛ

Ee löŋ kɔc Biktoriɛ yic, ‘Tɔŋ Anïïn’ alëu bï raan cï wek nhiëër ku ruääi nyuɔɔth luɔ̈i yïn. Kënë amat thïn cëmën monydu/tiɛŋdu wulɛ̈ monyduɔ̈n/tiɛŋduɔ̈n cï wek puɔ̈k, raan anïndu wulɛ̈ raan wën ca gam ke raan anïndu.

Yeŋö lëu ba looi?

Guiɛɛr pial

Loi guiɛr pial ee rin ba paandu lɛc nyääŋ/waan piny. Raan luɔi tɔŋ anïï alëu bï yï kuɔny ku ba luɔi guiɛr pial Käk ba kek muk nhïïm mɛt thïn cëmën:

Na ye tïŋ tɔŋ atɔ̈ baai ku awïc bï nyin jɔt wulɛ̈ acï nyin jɔt:

 • Wan kë loi na bï rot lëu
 • Tïŋ të piɛɛth bïnë rot kuɔny thïn baai wulɛ̈ ba rot nyaai baai ku lɔr
 • Mat käkuɔ̈n ŋic piɛth ba kek nyaai (cëmën athör, wal ye dɛ̈k tuaany, wëu ku telepuun kuɔ̈n kɔc ŋic keek ku kɔ̈k la tueŋ)
 • Wan athör kuɔ̈n ril ca thuuriic tënë raan töŋ ca gam piöu
 • Lɛc të bïnë la guiiric tueŋ
 • Tïŋ raanduɔ̈n akeunhom ba lɛ̈u tɔŋ loi rot baai ku thiëc kek bïk bolith cɔɔl të piŋ kek awuɔɔi ke bɛ̈n paandu
 • Loi ba da guiɛr pial tɔ̈ tënë mïthku mɛt thïn agut të bï ke la thïn na ye kï yök ka cï path tënë keek ku kë bïk looi aköl kërɛɛc kënë/emɛ̈jënthï yic
 • Lɛc Bolith cɔɔl kaam koric ee rin piɛth yen ku ba kërɛɛc cï rot looi lueel
 • Na cï puɔl, yuɔ̈c WDVCS (ee luui thää thiër-rou ku ŋuanic/nïn kadhorou yiic/24/7) 1800 015 188

Na ca puɔ̈k kek muɔnydu:

 • war nïmra mobaaldu yic ku cɔl atɛ̈ɛ̈u ‘amony’/‘pribit’ yic’. Loi ba da SIM kaad/ ‘card’ dɛ̈t na wïc ba jam alɔŋ mïth.
 • Tɔ̈u kuat wël cï ke yï läät wulɛ̈ wël rɛc cï ke riääc. Kënë alëu bï yï kony ku na lɔr wïc ba athör luk cuat makämaic
 • Loi ba këkuɔ̈ɔ̈n ye looi akölköl ya waariic akööl thook ëbɛ̈nYe thurumbildu mac të piɛth ku tëwën juëc kɔc thïn
 • Na ca muɔnydu wulɛ̈ muɔnyduɔ̈n thɛɛr tïŋ, lɔr të kɔc yiic wulɛ̈ lɔr të juëc kɔc thïn na lëu rot ka yï lɛc la kaam ciekic
 • N a lui, jam kek raan cï luɔ̈ɔ̈i ee rin të bïn kek yïn kuɔny thïn ku rëër kï puɔl guɔ̈p luɔi yic

Ba rëër kï puɔl guöp ee intɛ̈nɛt nyin/midiɛ kɔc dɔ̈ɔ̈c

 • Wae wulɛ̈ bɛ̈ɛ̈i ɣön Facebookdu ku ɣön mïthku bei ëbɛ̈n
 • War i-meeldu yic ku loi bï yic riɛl ku bï raandɛ̈t cɔ̈ muk nhom
 • Nyaai kuat GPS lui telepundu yic wulɛ̈ nyaai mobɛɛl mïthku yic acïn.
 • Ye luui kɔmpiɔ̈ta raan ëbɛ̈n nyin wulɛ̈ kɔmpiɔ̈ta mäthdu cï lëu bï muɔnydu la thïn.

Kony mïthku ee rin bïk rëër ke pial guöp

 • Kony mïthku ee rin bïk bɛ̈n kërac yac ŋic baai
 • Piäc mïthku yeŋa lëu bïk cɔɔl wulɛ̈ lekkï tënë emɛrjënthï yic, të bï kek gueu arak diäk (000) ya caal thïn (cëmën të cieŋkï)
 • Lɛ̈k thukulden wuɛ̈ tënë muɔ̈ɔ̈kmïth ee rintɔŋ loi rot mɛt thïn kuɔɔny wën bï mith wïc alɔŋ makämaic

Yeŋa lëu ba yuɔ̈p?

Yök kuɔɔny ëmën – tɔŋ anïïn

na wïc kuɔɔny ke de nïmrat teepun lëu ba kek cɔɔl abɛc kuat cïn wëu e wïc tënë yïïc ku kuɔɔny cï gä, yïn acie lɛ̈k kɔc kɔ̈k. Na ca nïmratkɛ̈ yuɔ̈piic ku thiëc duwëër na wïc tök.

Kërac ëmën thiin

Bolith ku ambɛ̈len: Gueu, gueu, gueu/000

Na yïn wulɛ̈ ŋic raan tök lëu bï ya raan kërac ëmën thiin.

Luɔi Ayiɛɛi Tɔŋ Diäär Baai (WDVCS)

Telepun: 1800 015 188 (yup abɛc Biktoriɛ yic) thää kathiër-rou ku ŋuan/24 hours, nïn kadhorou yiic wikic.

Luɔi Ayiɛɛi Tɔŋ Diäär Baai/WDVCS ee telepun luɔi cï wëlku ba la lɛk kɔc kɔ̈ ku ee kɔc jääm nhïïm, kuɔɔny ku ba të piɛɛth pial guöp alɔŋ nïn yök.

tɔ̈Tök/inTouch –Tënë Ciɛɛŋkuɔ̈tic Tɔŋ anïïn yic pëën

Telepun: 1800 755 988 (yup abɛc Biktoriɛ yic)

wulɛ̈/ka 03 9413 6500

Thɛ̈ɛ̈c: thää dhoŋuan nhiäkduur agut thaä dhiëc thëëi (9am to 5pm) Mändei agut Pridei)

Loiloi gam, luɔɔi ku dhuk käwën nuak kɔc nhiilm tënë tɔŋ anïïn yic ee dhöl thek ciɛɛŋ yï ŋɛkic ku thoŋ yï ŋɛk wën kithic.

Luɔi ye Röör Tooc

Telelepun: (03) 9428 2899 or 1800 065 973 (yup abɛc Biktoriɛ yic) Mändei agut Pridei), thää dhoŋuan nhiäkduur agut thaä dhoŋuan thëëi (9am to 9pm)

Luɔɔi ye Röör Tooc aye moonyic ku ee jam telepunic cï lëu bï raandɛ̈t piŋ ye röör ku röör kuɔny thïn.

Lëu ba jam kek raan lui kek Tɔŋ Anïïn kuɔɔny bɛ̈i kadï?

Raan lui kek tɔŋ anïïn alëu bï yïn gäm kuɔɔny cïnic wëu ku amony tënë kɔc kɛ̈ cëmën ee wëlkɛ̈:

 • Bï yï kuɔny ku ba guiɛr pialdu looi
 • Bï yïn kuɔny ku ba luk yök
 • Yök bɛ̈c alɔŋ tuaany
 • Jääm nhom alɔŋ kä cï rac piöu
 • abï gɔ̈r të puɔɔth rëër ku ɣön nïn
 • Yï kuɔny ku ba jam kek kɔc luɔi luk
 • Kuɔɔny luk/makäma
 • Athör raan cï wäi thiööŋic tënë yïn
 • yï kuɔny yök bïthadu/ ‘visa
 • Kuat käwën ba wïc alëu bï yï kuɔny thïn ee rin ba guöp pialBa kuɔɔny lɛ yök ku miöc wëu të de mïthku guöp tuaany lëu bï kek cɔl arɛ̈ɛ̈r baai wulɛ̈ bïk ɣön ayiɛɛi yök

Lëu bï Bolith ku Luk/Makäma kony kadï?

Lööŋ aatɔ̈ bï gël ee tɔŋ anïïn yic

 • Bolith:
  • alëu bï kuɔny pial guöp gam cɔk alɔn cï kɔc bɛ̈n bei loiloi yiic
  • lëu bï athör bɛ̈i bei tënë
  • alëu bï raan kuum
 • alëu bï wël nyaai tënë raan cï wäi cï rot looi thɛɛrLuŋ Appil
  • yïn alëu ba athör luk bɛ̈i bei tënë kɔc Luŋ Appit ee rin bï raan wïc thɔ̈r kënë cɔl arɛ̈ɛ̈r roor tënë yïn ku paandu
  • Yïn alëu ba thiëc ee CALD raan lui kek tɔŋ anïïn
  • Yïn alëu baa thiëc duwër ee lukic
 • Luk Anïïn
  • alëu bïk löŋ lueel alɔŋ guiɛr mïthku tëden akɛ̈ɛ̈u tɔ̈ kam mïth
  • Yïn alëu baa thiëc duwër ee lukic
 • Kɔc Luk Kuɔɔny looi tënë Raan yïk Awäi (VOCAT)
  • alëu bïk yïn lɛc kony kä ba kek wïc ku cök rotdu piny
 • Kɔc luk/makäma alëu
  • bïk yiɛnydu teetic ku ku konykï yïn të bïn ke yɔ̈k thïn

Languages display best in modern browsers. Languages are also available in PDF and Word.

Request more information about this topic.
[close]

For more information:

Contact us.